എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാര്‍ in Kalyanaraman

Enthino vendi thilaykuna sambar

This is a funny comment എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാര്‍ comedy in Kalyanaraman.Salim kumar is on this funny malayalam comment in Kalyanaraaman