Darshan super dialogue from Navagraha

Darshan super dialogue from Navagraha

Movie: Navagraha

Actors : Darshan

Dialogue in English Script: “yudakke antha ninth mele sainikar lekka akbardhu”