Irfan Khan Dialogues From The Movie Haider

Irfan Khan Dialogues From The Movie Haider

“Darya bhi main, darakht bhi main … Jhelum bhi main, chinar bhi main … dair bhi hoon, haram bhi hoon … Shai bhi hoon, Sunni bhi hoon, main hoon pandit … main tha, main hoon aur main hi rahoonga”