Jagathi Kalippu comedy malayalam in Nagarangalil chennu raparkam

Jagathi Kalippu comedy

This is a Jagathi’s Kalippu comedy malayalam in Nagarangalil chennu raparkam. Jagathi as Police inspector in this Kalippu comedy malayalam in Nagarangalil chennu raparkam