Oomakkuyil Paadumbol

Oomakkuyil Paadumbol film poster
ഊമക്കുയിൽ പാടുമ്പോൾ
Director:Siddique Chendamangaloor
Banner:Century Vision Media
Story:Siddique Chendamangaloor
Screenplay:Siddique Chendamangaloor
Lyrics:Kanesh Punoor
Music:MR Rison
Singers:Gayathri Asokan, Vidhu Prathap, Bijesh
Cinematography:Noushad Sheriff
Editing:Nishad Yousaf
Design:Sabu Colonia
Actor:Shanker, Baby Malavika, Sangeetha, Akash, Nilamboor Ayisha, Banna Chendamangaloor, Sangeetha Rajendran
Status:Released
Release date:February 7, 2012
Year:2012