Nasriya comment on boyfriends in Om shanthi oshana

Nasriya comment on boyfriends in Om shanthi oshana