Oh My Pyo Punjabi Movie Dialogues | Jaswinder Bhalla

Oh My Pyo Punjabi Movie Dialogues | Jaswinder Bhalla

Saari khudayi Ek Taraf
Joru ka Bhai Ek Taraf

ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਇ ਇਕ ਤਰਫ ਜੋਰੁ ਕਾ ਭਾਈ ਇਕ ਤਰਫ | Punjabi movie dialogues