Praying scene comedy from Ennum Eppozhum

Mohanlal comedy scene

Lalettan Comedy scene from Ennum Eppozhum