Prithviraj Hindi Movie Dialogues | Aurangzeb

Prithviraj Hindi Movie Dialogues | Aurangzeb

“Empires ki neev laashon par hi rakhi jaati hai” | Hindi movie dialogues | Aurangzeb dialogues