Priyappetta manashasthra doctorku..- vadakkunokkiyanthram