Renji paniker and Nasriya funny in Om shanthi oshana

Renji panicher and Nasriya funny

It is a malayalam funny scene in Om shanthi oshana. Renji paniker and Nasriya were on this funny in Om shanthi oshana