വിപ്ലവം- ഒരു കവിത..

viplavam- oru kavitha

viplavam – oru kavitha

cheguvera athayirunnu ente kannil viplavam..

ennal kalam padippichath matonnayirunnu..

viplavamennath theeyum theekkattumallayirunnu..