Thikkurishi comedy cinema dialogue in Dr Pashupathi

Thikkurishi comedy cinema dialogue

It is a Thikkurishi’s malayalam comedy cinema dialogue in Dr Pashupathi